ALGEMENE VOORWAARDEN 2019

Suffe tutten

Artikel 1 Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven, verstaan onder:

 

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Suffe tutten
Suffe tutten: Suffe tutten, Klaverstraat 14, 4456 CB Lewedorp. KvK 65776860.
Evenement: iedere activiteit georganiseerd door Suffe tutten.
Deelnemer: degene die deelneemt c.q. zal nemen aan een Evenement dan wel goederen van Suffe tutten huurt (waarbij nadrukkelijk aangetekend dat de Deelnemer en de Opdrachtgever ook dezelfde persoon kunnen zijn).
Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met Suffe tutten.
Offerte: ieder aanbod van Suffe tutten tot het sluiten. van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Suffe tutten en een Opdrachtgever tot het organiseren en aanbieden van Evenementen dan wel verhuren van goederen door  Suffe tutten;
Partijen: Suffe tutten en Opdrachtgever tezamen
Schriftelijk: per brief of per e-mail.
Ticketkosten: het geldbedrag dat door Opdrachtgever (per Deelnemer) dient te worden voldaan terzake (de deelname aan) een Evenement.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid  

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Overeenkomsten door of namens Suffe tutten.
 2. Afwijken van deze Voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door Partijen is overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop – en/of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. In geval van tegenstijdigheid van het bepaalde in deze Voorwaarden en de Overeenkomst prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.


Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle Offertes van Suffe tutten zijn vrijblijvend en hooguit 30 dagen geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Bij wijzigingen in de Offerte en/of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, zal een nieuwe schriftelijke Offerte opgesteld worden, waarbij de vorige Offerte komt te vervallen.
 3. Suffe tutten behoudt zich het recht voor Offertes zonder opgaaf van redenen in te trekken.
 4. Een Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat Suffe tutten betaling heeft ontvangen van een boeking van een Evenement door Opdrachtgever/Deelnemer via ticketbestelformulier op de website van Suffe tutten. Indien Opdrachtgever op een andere wijze dan via de website heeft geboekt, komt de Overeenkomst eerst tot stand na ontvangst door Suffe tutten van een ondertekende opdrachtbevestiging dan wel, indien dit eerder is, betaling van het Evenement door Opdrachtgever. Deze opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 5. Indien de Overeenkomst tot stand komt tussen Suffe tutten en twee of meer Opdrachtgevers zijn deze Opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst omvat voor Suffe tutten steeds een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
 2. Suffe tutten voert de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 3. Suffe tutten behoudt zich het recht voor, Deelnemers naar afzonderlijke groepen in te delen.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Suffe tutten het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Suffe tutten, haar medewerkers, haar vrijwilligers en/of door Suffe tutten ingeschakelde derden zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 6. Suffe tutten is niet verplicht wijzigingen in de Overeenkomst te accepteren. Wijzigingen in de Overeenkomst, waaronder uitbreiding van reeds opgedragen werkzaamheden, binden Suffe tutten slechts indien en zodra zij deze wijziging schriftelijk heeft bevestigd. Suffe tutten is gerechtigd nadere voorwaarden te verbinden aan de wijziging(en). Ingeval een wijziging leidt tot een prijswijziging zullen de prijswijziging en eventueel bijkomende kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht middels een aanvullende factuur.

 

Artikel 5 Algemene verplichtingen Opdrachtgever en Deelnemer(s)

 1. Opdrachtgever is verplicht te allen tijde alle redelijke medewerking te verlenen teneinde Suffe tutten in staat te stellen de Overeenkomst conform haar verplichtingen na te komen.
 2. Indien is overeengekomen dat een Evenement van Suffe tutten (onder welke noemer dan ook) plaats vindt op een locatie van de Opdrachtgever en/of er gebruik gemaakt wordt van middelen/materiaal van de Opdrachtgever dan geschiedt dit voor eigen rekening en risico van de Opdrachtgever en vrijwaart de Opdrachtgever Suffe tutten voor aanspraken van Deelnemers of derden. De Opdrachtgever garandeert hierbij tevens dat locatie, en/of middelen/materiaal voldoen aan relevante wet- en regelgeving waaronder, maar nadrukkelijk niet gelimiteerd tot, (brand)veiligheid.
 3. De Opdrachtgever en iedere Deelnemer zijn verplicht om op eerste verzoek van Suffe tutten een geldig identificatiebewijs te tonen.
 4. Iedere Deelnemer wordt geacht vóór aanvang van het Evenement een adequate aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten ten behoeve van deelname aan het Evenement.
 5. Indien de Opdrachtgever een Overeenkomst aangaat voor meerdere Deelnemers dient deze ervoor zorg te dragen dat de Deelnemer(s) aan de onderstaande voorwaarden voldoen
 6. De Opdrachtgever/Deelnemer dient aan de volgende voorwaarden voldoen:

Naleving aanwijzingen

 • De Deelnemer(s) is (zijn) verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Suffe tutten, haar werknemers en de door haar ingeschakelde derden ter bevordering van een goede uitvoering van het Evenement en behoren zich als goed Deelnemer te gedragen en respect te hebben voor andere mensen en de omgeving, en is (zijn) aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn (hun) ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een zorgvuldige Deelnemer.
 • De Deelnemer(s) dienen op zorgvuldige wijze met alle materialen en gebruiksvoorwerpen om te gaan en deze overeenkomstig hun bestemming te gebruiken.
 • Indien aanwijzingen en/of instructies van Suffe tutten, dan wel door haar ingeschakelde derden niet worden opgevolgd, vervalt iedere aansprakelijkheid van Suffe tutten.

Verbod op alcohol en/of middelengebruik

 • De Deelnemer(s) dienen voorafgaand aan het Evenement geen alcohol of andere middelen gebruikt te hebben.
 • De Deelnemer(s) die zodanig hinder of last oplever(t)(en) of kan/kunnen opleveren, voor Suffe tutten dan wel derden, dan wel die alcohol en/of middelen gebruikt hebben voorafgaand aan het Evenement kan/kunnen door Suffe tutten van (voortzetting van) het Evenement worden uitgesloten, zonder dat Suffe tutten gehouden zal tot restitutie van (een deel) van de Ticketkosten.
 • Alle uit de hinder of overlast van (een) Deelnemer(s) en/of uit alcohol- en /of middelengebruik door (een) Deelnemer(s) voor Suffe tutten voortvloeiende kosten komen, ter keuze van Suffe tutten, voor rekening van de Opdrachtgever dan wel de Deelnemer(s).

Medische essentie

 • De Opdrachtgever/Deelnemer is verplicht eventuele medische en/of conditionele problemen/bijzonderheden van een (of meer) Deelnemer(s) die van invloed kunnen zijn op zijn/haar deelname ruimschoots voor het plaatsvinden van het Evenement schriftelijk aan Suffe tutten door te geven. Suffe tutten zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan tegemoet te komen, tenzij dit in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd.
 • De Deelnemer is en blijft zelf te alle tijden verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende mate gezond en/of conditioneel geschikt is om deel te nemen aan (een betreffende onderdeel van) het Evenement.
 • Suffe tutten is gerechtigd de door haar gemaakte kosten in verband met medische problemen van een (of meer) Deelnemer(s) aan Opdrachtgever/Deelnemer in rekening te brengen.
 • Indien de Opdrachtgever/Deelnemer de medische problemen van een (of meer) Deelnemers niet (tijdig) schriftelijk aan Suffe tutten heeft doorgegeven, heeft Suffe tutten het recht de betreffende Deelnemer(s) te weigeren. In dat geval heeft de Opdrachtgever/Deelnemer geen recht op restitutie van de Ticketkosten.

Eventueel aanvullende voorwaarden

 • Indien voor een bepaald onderdeel van het Evenement aanvullende voorwaarden met betrekking tot de Deelnemers voor deelname wordt gesteld, bijvoorbeeld de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, minimaal aantal jaar in het bezit zijn van een rijbewijs etc., dan is het de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om ervoor te zorgen dat de betreffende Deelnemers aan deze voorwaarden voldoen.

 

Artikel 6 Prijs en betaling

 1. Alle door Suffe tutten genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW.
 2. De Ticketprijs alsmede, indien van toepassing een vergoeding van de kosten voor de evenementverzekering dienen volledig bij vooruitbetaling te geschieden. Indien het Evenement plaatsvindt vóór het verstrijken van de betalingstermijn, zal de betaling per ommegaande worden verricht, maar uiterlijk vóór plaatsvinden van het Evenement.
 3. Indien Opdrachtgever een Overeenkomst heeft gesloten voor een bepaald aantal Deelnemers en tijdens het Evenement blijkt dat er meer Deelnemers zijn, is het ter keuze van Suffe tutten om deze personen bij het Evenement toe te laten of niet. Indien Suffe tutten (een deel van) de personen toelaat, is Opdrachtgever dan wel zijn de betreffende personen hiervoor de kosten verschuldigd voor deelname aan het Evenement vermeerderd eventuele extra kosten als gevolg van onaangemelde deelname. Een eventuele korting die Opdrachtgever heeft ontvangen bij het aangaan van de Overeenkomst, geldt niet voor deze extra perso(o)n(en).
 4. Door Opdrachtgever respectievelijk Deelnemer(s) tijdens het Evenement gemaakte kosten, worden in beginsel ter plaatse direct betaald tenzij Suffe tutten akkoord gaat met facturering achteraf.
 5. Onverminderd het bepaalde lid 2 van dit artikel, geldt voor alle facturen van Suffe tutten een betalingstermijn van veertien dagen.
 6. Indien de niet tijdige betaling ziet op betaling van het Evenement, is het ter keuze van Suffe tutten om ofwel een betalingsherinnering te sturen ofwel ervan uit te gaan dat het Evenement door Opdrachtgever is geannuleerd. Indien een betalingsherinnering wordt gestuurd en hieraan ook niet tijdig wordt voldaan, wordt het Evenement geacht te zijn geannuleerd. Suffe tutten heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen aan Opdrachtgever. In geval van annulering zijn de bepalingen uit artikel 7 van toepassing.
 7. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door Suffe tutten opgegeven bankrekeningnummer.
 8. Betaalt Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Suffe tutten gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 9. Blijft Opdrachtgever in gebreke, dan zal Suffe tutten tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Suffe tutten. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 10. Indien Suffe tutten de volledige Ticketprijs niet tijdig vóór plaatsvinden van het Evenement heeft ontvangen, is zij gerechtigd de Deelnemers te weigeren. De Opdrachtgever/Deelnemer heeft geen recht op restitutie van het reeds betaalde deel van de Ticketprijs.
 11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Suffe tutten op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 12. Suffe tutten houdt zich het recht voor om voor aanvang van de Opdracht een voorschot op de betaling te vragen.

 

Artikel 7 Annulering door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever en/of Deelnemer wordt ten zeerste aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten.
 2. Opdrachtgever kan indien de Overeenkomst op basis van een op maat gemaakte schriftelijke offerte tot stand gekomen is, schriftelijk annuleren, waarbij de datum van ontvangst door Suffe tutten geldt als annuleringsdatum. In geval van annulering is de Opdrachtgever (een deel) van de Ticketkosten verschuldigd, onder de volgende voorwaarden:
 • Annulering tot 3 maand(en) voor aanvang van het Evenement: 35 % van de Ticketkosten;
 • Annulering tot 2 maanden voor aanvang van het Evenement: 50% van de Ticketkosten;
 • Annulering 1 maand of minder voor aanvang van het Evenement dan wel indien de Deelnemers niet komen opdagen: 100% van de Ticketkosten.
 1. Het in het voorgaande lid bepaalde is eveneens van toepassing indien een Evenement is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarbij de bepalingen van dit artikel toepasselijk zijn per geannuleerd onderdeel.
 2. Voor via de website aangeschafte Tickets met een waarde van minder dan €50,- worden geen restitutieaanvragen gehonoreerd.
 3. Eventuele door Suffe tutten verstrekte kortingen gelden niet in geval van annulering van een (deel van het) Evenement, oftewel de annuleringskosten worden berekend over het volledige bedrag exclusief korting.
 4. Suffe tutten is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst om haar moverende redenen te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding of terugbetalingsverplichting gehouden te zijn.

Artikel 8 Hulp en bijstand

 1. Suffe tutten zal naar gelang de omstandigheden Opdrachtgever respectievelijk Deelnemer(s) tijdens een Evenement, voor zover mogelijk, hulp en bijstand verlenen.
 2. De daaruit voortvloeiende kosten zijn uitsluitend voor rekening van Suffe tutten, indien de aan de hulp en bijstand ten grondslag liggende tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst Suffe tutten overeenkomstig artikel 9 is toe te rekenen.
 3. Indien de oorzaak ter zake de hulp en bijstand aan Opdrachtgever respectievelijk de betreffende Deelnemer(s) is toe te rekenen, is Suffe tutten tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor Opdrachtgever respectievelijk de betreffende Deelnemer(s).

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever/Deelnemer is jegens Suffe tutten hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Voorts is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Suffe tutten lijdt als gevolg van gebruik door Deelnemers van attributen ter beschikking gesteld door Suffe tutten. Eveneens is Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk jegens Suffe tutten voor enige verplichting die de Deelnemer(s) jegens Suffe tutten heeft/hebben op grond van deelname door de Deelnemer aan het Evenement.
 3. Suffe tutten is nimmer aansprakelijk voor enige schade geleden door Opdrachtgever dan wel de Deelnemer(s), behoudens het hierna bepaalde.
 • Suffe tutten is slechts aansprakelijk voor de schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Suffe tutten is de omvang van de aansprakelijkheid van Suffe tutten voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Suffe tutten door de verzekeraar van Suffe tutten.
 • Suffe tutten is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, indirecte schade, geleden verlies, gederfde winst, gederfde inkomsten of andere bedrijfsschade van de Deelnemer/Opdrachtgever, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.
 • Suffe tutten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor zijdens Opdrachtgever en/of een Deelnemer aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een mogelijk door Opdrachtgever dan wel de betreffende Deelnemer(s) af te sluiten dan wel een afgesloten verzekering.
 1. Opdrachtgever vrijwaart Suffe tutten voor aanspraken van (een) Deelnemer(s), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade heeft of hebben geleden behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Suffe tutten.
 2. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Suffe tutten gelden ook ten behoeve van werknemers van Suffe Tuten, door Suffe tutten ingeschakelde derden waaronder maar niet gelimiteerd tot haar vrijwilligers en door haar betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel.
 3. Suffe tutten is nimmer aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van (een) Deelnemer(s).
 4. De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

 

Artikel 10 Overmacht

 1. Indien Suffe tutten door overmacht is verhinderd (deels) dan wel het haar ernstig wordt bemoeilijkt om aan haar verplichtingen te voldoen, is zij nimmer gehouden enige daaruit voorvloeiende schade aan Opdrachtgever te vergoeden. Met overmacht wordt gelijk gesteld: in ernstige mate bemoeilijkt.
 2. Van overmacht aan de zijde van Suffe tutten is sprake in geval van, maar niet beperkt tot, oorlog, oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, stakingen en weersomstandigheden.
 3. Met overmacht worden mede gelijk gesteld alle overige oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van Suffe tutten zijn ontstaan.

Artikel 11 Privacy en Intellectueel eigendom

 1. Suffe tutten zorgt ervoor te voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. De persoonsgegevens die Opdrachtgever verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor de overeengekomen dienstverlening. Overigens bestaat altijd de mogelijkheid dat Suffe tutten genoodzaakt is om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Suffe tutten voor aanspraken van Deelnemers of derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom en privacy ter zake de door of namens Suffe tutten gemaakte foto’s, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn gemaakt of gebruikt.
 4. Het is Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) nimmer toegestaan gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, logo’s, woord- en/of beeldmerken, die toebehoren aan Suffe tutten.

 

Artikel 12 Klachten

 1. Indien het Evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van Opdrachtgever, is Opdrachtgever respectievelijk zijn de Deelnemer(s) verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan Suffe tutten.
 2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan Opdrachtgever dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het Evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan Suffe tutten. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat Suffe tutten gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 3. Klachten of een betwisting van (de juistheid van) een factuur schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op noch heeft Opdrachtgever het recht om tot verrekening over te gaan.

Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Ingeval van geschillen, betrekking hebbende op de door Partijen ondertekende Overeenkomst of uit daarop voortbouwende Overeenkomsten, zullen Partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation.
 2. Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen der Partijen het geschil aan de rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten.
 3. Partijen wonen de eerste mediation bijeenkomst gezamenlijk bij. Daarna zijn Partijen vrij de mediation op ieder gewenst moment te beëindigen. De mediation vangt aan op het moment dat Partijen de eerste gezamenlijke mediation bijeenkomst bijwonen.
 4. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Middelburg.
 5. Op elke Overeenkomst tussen Suffe tutten en Opdrachtgever inclusief deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 14 Slotbepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1-9-20019.
 2. Suffe tutten heeft het recht deze Voorwaarden gedurende de looptijd van de Overeenkomst waarop deze van toepassing zijn te wijzigen.
 3. Indien Opdrachtgever en/of Suffe tutten niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtgever en/of Suffe tutten in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 4. Indien één of meer bepalingen van de Voorwaarden of de Overeenkomst nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen hun rechtskracht. Partijen zullen over de nietige of vernietigede bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen.
 5. Deze Algemene Voorwaarden liggen bij Suffe tutten op kantoor ter inzage en zijn te vinden op de website suffetutten.nl

 

***